Carrots, eggs, and coffee beans

Linh hỏi ba: “Chuyện này có nghĩa gì ba?”

Ông giải thích: “ba loại đồ ăn này đều gặp hoàn cảnh khó khăn giống nhau đó là nước sôi 100 độ. Nhưng mỗi thứ lại phản ứng khác.

Cà rốt khi chưa nấu thì rất cứng nhưng sau khi nấu thì rất mềm.

Trứng khi chưa luộc thì rất dễ vỡ, bên trong chỉ có chất lỏng nhưng sau khi nấu thì chất lỏng đó đặc lại và chắc chắn hơn.

Còn cà phê sau khi nấu thì vị đắng hơn.

Nói xong ông hỏi Linh: “Còn con? Con sẽ phản ứng như thế nào khi gặp hoàn cảnh khó khăn?”

Con sẽ giống như cà rốt, lúc đầu thì rất cứng nhưng sau khó khăn thì trở nên mềm yếu.

Hay con sẽ giống như quả trứng, lúc đầu thì rất mềm yếu nhưng sau khó khăn thì trở nên chắc chắn hơn.

Hay là con sẽ là hạt cà phê. Loại cà phê ngon nhất khi có nước sôi 100 độ.

Linh hỏi ba: “Chuyện này có nghĩa gì ba?”

Linh asked her father: “What does this story mean dad?”

chuyện – story

nghĩa – mean

 

Ông giải thích: “ba loại đồ ăn này đều gặp hoàn cảnh khó khăn giống nhau đó là nước sôi 100 độ. Nhưng mỗi thứ lại phản ứng khác.”

He explained: “These three foods all have the same difficult situation which is 100 degrees of boiling water but everything reacts differently.”

giải thích – to explain

loại – kind

đều – all

Mọi người đều đang làm việc.

hoàn cảnh – situation

giống nhau – the same

phản ứng – react

lại – this is an adverb that is used to express properties that are opposite to the logic of things or the expectations of the speaker.

Phim này buồn quá. Sao anh lại cười?

Em muốn đi chơi nhưng trời lại mưa.

 

Cà rốt khi chưa nấu thì rất cứng nhưng sau khi nấu thì rất mềm.

Carrots are very hard when uncooked but very soft after cooking.

nấu – to cook

cứng – hard

sau khi + verb – after

Sau khi thức dậy, anh thường uống cà phê.

mềm – soft

thì … thì …

thì is used to express the difference or contradiction between the properties, states or actions of events that were mentioned.

Anh thì thích nghe nhạc rock, em thì thích nghe nhạc pop.

 

Trứng khi chưa luộc thì rất dễ vỡ, bên trong chỉ có chất lỏng nhưng sau khi nấu thì chất lỏng đó đặc lại và chắc chắn hơn.

Eggs without boiled are breakable, there is only liquid inside but after cooking the liquid becomes more solid and firm.

luộc – boil

dễ vỡ – breakable

bên trong – inside

chất lỏng – liquid

đặc – solid

chắc chắn – firm

 

Còn cà phê sau khi nấu thì vị đắng hơn.

Coffee after cooking tastes bitter.

vị – taste

đắng – bitter

 

Nói xong ông hỏi Linh: “Còn con? Con sẽ phản ứng như thế nào khi gặp hoàn cảnh khó khăn?”

After saying this, he asked Linh: “And you? How do you react when faced with difficult situations?”

gặp khó khăn – get in trouble

 

Con sẽ giống như cà rốt, lúc đầu thì rất cứng nhưng sau khó khăn thì trở nên mềm yếu.

“You will be like a carrot, It’s hard at first but after going through difficulties, you will become soft.”

giống như – like

Cái này giống như cái kia.

lúc đầu – in the beginning

trở nên + adjective – become

mềm – soft (talks about something)

mềm yếu – weak (talks about personality)

 

Hay con sẽ giống như quả trứng, lúc đầu thì rất mềm yếu nhưng sau khó khăn thì trở nên chắc chắn hơn.

Or you will be like an egg, very soft at first but after hardship, it becomes stronger.

khó khăn – difficult

 

Hay là con sẽ là hạt cà phê. Loại cà phê ngon nhất khi có nước sôi 100 độ.

Or you will be a coffee bean. It will be the best coffee with 100 degrees of boiling water.

khi – when

khi học tiếng Việt xong, anh sẽ đi chơi.

độ – degree

 

CÂU HỎI

  1. Hoàn cảnh khó khăn của ba loại đồ ăn là gì?
  2. Cà phê có phản ứng như thế nào sau khi có nước sôi?
  3. Còn anh/chị khi gặp khó khăn, anh / chị sẽ là cà rốt, trứng hay cà phê? Tại sao?

Download PDF here carrots-part-2

Become an IziVieter today!