LÊN BÁO

Hai thằng ăn cướp đang nói chuyện với nhau:

A: Ê mày, sao tao thấy có nhiều thằng không phải là diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng gì mà vẫn được lên báo mày?

B: Vậy tụi nó lên báo ở mục nào?

A: Ở mục “Người tốt việc tốt” nè.

B: Mày xàm quá. Tụi nó giúp ích cho đất nước nên được lên báo là đúng rồi.

A: Tao cũng muốn được lên báo!

B: Mày điên hả? Làm ăn cướp mà đòi lên báo!

A: Nhưng tao muốn được lên báo. Mày nghĩ cách giúp tao đi.

B: Vậy mày cứ làm vài vụ ăn cướp, giết người, bắt cóc gì đó. Sớm muộn gì cũng sẽ được lên báo.

A: Báo gì?

B: Báo “Công an”

 

Hai thằng ăn cướp đang nói chuyện với nhau:

Two bandits are talking to each other

ăn cướp – robber

thằng – a classifier for male person (It is impolite to indicate someone by “thằng”)

với nhau – each other

 

A: Ê mày, sao tao thấy có nhiều thằng không phải là diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng gì mà vẫn được lên báo mày?

Hey, how come I see many guys who are not famous actors or singers still get in the newspaper?

có nhiều thằng – many guys

diễn viên – actor

ca sĩ – singer

nổi tiếng – famous

không phải … gì – not

Anh không phải là người giàu gì (đâu).

mà – but

được – as a verb, indicates the meaning of receiving a good thing.

 

B: Vậy tụi nó lên báo ở mục nào?

What section are they in the newspaper?

tụi nó – they

mục – section

 

A: Ở mục “Người tốt việc tốt” nè.

They are in the “Good people and good deeds” section.

Người tốt việc tốt – Good people and good deeds

nè – showing particle

 

B: Mày xàm quá. Tụi nó giúp ích cho đất nước nên được lên báo là đúng rồi.

You are so dumb. They are helpful to the country, that’s why they are in the news.

xàm – non sense

giúp ích – helpful

là đúng – for sure

 

A: Tao cũng muốn được lên báo!

I want to be in the newspaper too!

 

B: Mày điên hả? Làm ăn cướp mà đòi lên báo!

Are you crazy? You are a robber. It’s impossible to be in the newspaper.

điên – crazy

mà – as a conjunction, is used to express a reality contrary to the logical situation.

đòi – to demand

 

A: Nhưng tao muốn được lên báo. Mày nghĩ cách giúp tao đi.

But I still want to be in the newspaper. Please help me.

cách – method

 

B: Vậy mày cứ làm vài vụ ăn cướp, giết người, bắt cóc gì đó. Sớm muộn gì cũng sẽ được lên báo.

So you keep doing some robbery, murder, kidnap or something. Sooner or later you will be in the newspaper.

cứ – keep doing something

vài – some

vụ – a classifier for case

giết người – murder

bắt cóc – kidnap

sớm muộn gì – sooner or later

 

A: Báo gì?

What newspaper?

 

B: Báo “Công an”

The “Police” newspaper!!!

công an – police

 

Download PDF here len-bao1

Become an IziVieter today!