HÔN CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

Có hai bạn gặp nhau ở quán cà phê. Tuấn nói với Minh:

Tao đọc một bài báo người ta nói là hôn có lợi cho sức khỏe, mà tao thấy đó là nói xạo mày ạ.

Minh thấy ngạc nhiên và hỏi: “Sao mày lại nói như vậy? Tao thấy người ta nói đúng mà.”

Tuấn trả lời:

Tại mày không biết đó, hôm bữa tao hôn crush của tao ở trong công ty, không ngờ bị bạn trai của ẻm phát hiện. Vậy là tao bị đánh phải nằm viện cả tuần nè.

 

HÔN CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

Kissing is harmful to health

hôn – kiss

có hại – harmful

sức khỏe – health

 

Có hai bạn gặp nhau ở quán cà phê. Tuấn nói với Minh:

Two friends met at a café. Tuấn said to Minh:

gặp nhau – to meet

 

Tao đọc một bài báo người ta nói là hôn có lợi cho sức khỏe, mà tao thấy đó là nói xạo mày ạ.

“I read the article that kissing is beneficial to health, but I found it to be lying.”

bài báo – article

người ta – people

có lợi – beneficial

nói xạo – to lie

 

Minh thấy ngạc nhiên và hỏi: “Sao mày lại nói như vậy? Tao thấy người ta nói đúng mà.”

Minh was surprised and asked: “Why do you say that? I think everyone is right.”

ngạc nhiên – surprised

lại – adverb, is used to indicate properties that are opposite to the logic of things or the expectations of the speaker.

Anh kiểm tra kỹ lắm rồi, sao nó lại sai? (I checked it carefully, why is it wrong?)

Trời đang nắng nhưng lại mưa. (It’s sunny but It’s raining)

thấy – to think

mà – a final particle, is used in spoken Vietnamese to put emphasis on an explanation, persuasion, or affirmation.

 

Tuấn trả lời:

Tuấn replied:

 

Tại mày không biết đó, hôm bữa tao hôn crush của tao ở trong công ty, không ngờ bị bạn trai của ẻm phát hiện.

Because you don’t know, the other day I kissed my crush in the company, unexpectedly we were found out by her boyfriend.

tại – because

hôm bữa – the other day

công ty – company

không ngờ – unexpected

phát hiện – to find out

 

Vậy là tao bị đánh phải nằm viện cả tuần nè.

Then I was in the hospital for a week.

đánh – to strike

nằm viện – in the hospital

nè – as final particle, is used to tell someone something

 

Download PDF here hon-co-hai-cho-suc-khoe