Cầu Chúa

Có một người đến gặp Chúa và hỏi:

Minh: 1000 năm là bao lâu vậy Chúa?

Chúa: Đối với ta chỉ là 1 giây.

Minh: Vậy $1000 là bao nhiêu?

Chúa: Đối với ta chỉ là 1 xu.

Minh: Vậy Chúa cho con 1 xu được không?

Chúa: Con chờ ta 1 giây nha.

Có một người đến gặp Chúa và hỏi:

A man came to see the God and asked:

đến – come

gặp – see

hỏi – ask

Chúa – God

 

Minh: 1000 năm là bao lâu vậy Chúa?

How long is 1000 years, God?

năm – year

1000 – một ngàn

bao lâu – how long

  • Anh ở Việt Nam bao lâu?

vậy – a final particle, is used to ask about a fact.

 

Chúa: Đối với ta chỉ là 1 giây.

For me It’s only 1 second.

đối với (someone) – for (…)

ta – (I, me) It’s only used for someone who has a special position.

chỉ – only

  • Anh chỉ thích ăn đồ ăn Việt Nam.

giây – second

 

Minh: Vậy $1000 là bao nhiêu?

So how much is $1000?

vậy – so

bao nhiêu – how much

 

Chúa: Đối với ta chỉ là 1 xu.

For me it’s only 1 cent.

xu – cent

 

 

Minh: Vậy Chúa cho con 1 xu được không?

Then can you give me 1 cent?

cho – to give

… được không? – can you …?

  • Chị nói tiếng Việt được không?

 

Chúa: Con chờ ta 1 giây nha.

Ok, wait for me for a second.

chờ – wait

nha – a final particle, It’s used to expect the agreement of the listener.

Download PDF here cau-chua

Become an IziVieter today!