Ý kiến của các thí sinh về đề thi đại học năm nay

Đề thi năm nay không khó. Em làm sai có một câu. Mấy câu kia em không làm.

Đề thi năm nay nói chung là vừa sức với các bạn và quá sức với em.

Đề thi năm nay dễ, em làm bài theo 4 bước: đọc đề, chửi thề, xé đề, đi về.

Đề thi năm nay 9 điểm chắc chắn trong tay em. Còn 1 điểm ở trong bài làm ạ.

Đề thi năm nay rất dễ … đọc … Chất lượng máy in tốt ghê.

Ý kiến của các thí sinh về đề thi đại học năm nay

Students’ opinions about the University Entrance Exam this year

ý kiến – opinion

thí sinh – candidate

đề thi – exam

đại học – university

 

Đề thi năm nay không khó. Em làm sai có một câu. Mấy câu kia em không làm.

This year’s exam is not difficult. I made only one mistake. I didn’t do the other questions.

khó – difficult

sai – wrong

có – only (It’s used when you think the number is not too much.)

mấy câu kia – the other questions

 

Đề thi năm nay nói chung là vừa sức với các bạn và quá sức với em.

This year’s exam is generally just easy for my friends and too difficult for me.

nói chung – generally

vừa sức – là tính từ để nói về một chuyện gì đó làm dễ, phù hợp với bạn.

vừa sức – this is an adjective to talk about something that is easy and suitable for you to do.

quá sức – là tính từ để nói về một chuyện gì đó làm rất khó, không phù hợp với bạn.

quá sức – this is an adjective to talk about something that is hard for you to do.

 

Đề thi năm nay dễ, em làm bài theo 4 bước: đọc đề, chửi thề, xé đề, đi về.

This year’s exam is easy, I did it in 4 steps: read the questions, swear, tear it up, and go home.

dễ – easy

làm bài – do an exam

bước – step

đề / đề thi – exam

chửi thề – swear

xé – tear

 

Đề thi năm nay 9 điểm chắc chắn trong tay em. Còn 1 điểm ở trong bài làm ạ.

This year’s exam the 9 marks is definitely in my hand. There is 1 mark left in the exam.

điểm – mark

chắc chắn – certain

trong tay – in one’s hand

trong bài làm – in the exam

 

Đề thi năm nay rất dễ … đọc … Chất lượng máy in tốt ghê.

This year’s exam is easy to read. The printer quality is so good.

đọc – read

chất lượng – quality

máy in – printer

ghê – very

Download PDF here y-kien-cua-cac-thi-sinh-ve-de-thi-dai-hoc-nam-nay

Become an IziVieter today!